HỌC VIÊN CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG THÔNG TIN GÌ TRONG SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ THƯ ỨNG TUYỂN?