THÔNG BÁO MỞ ĐƠN TUYỂN HỌC VIÊN THAM GIA TRẠI HÈ KHOA HỌC SETY CAMP 2022