PHỎNG VẤN MS.QUỲNH ANH – ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN VỀ TRẠI HÈ SETY 2023