NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM VỚI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ