All Courses

 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Dự án SET 2018

Năm 2018, Viện Chính sách và Quản lý triển khai Dự án “Một Tiếp Cận ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Dự án SET 2019

Trong tháng 5/2019, IPAM phối hợp với RLS SEA và Ủy ban Nhân dân Tỉnh ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Dự án SET 2020

Dự án “Từ phát triển bền vững đến chuyển đổi sinh thái – xã hội: ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Dự án SET 2021

Dự án SET được IPAM triển khai với chủ đề “Hướng tới sự chuyển dịch ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Dự án SET 2022

Ý tưởng về dự án về các hoạt động khoa học xã hội dành cho ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Matching Mix

How do consumers see your brand relative to your competitors? How should a new product ...
Đọc tiếp
 • 12 Lesson
 • 40 Classes
 • 123 Seats

Active Learning

How do consumers see your brand relative to your competitors? How should a new product ...
Đọc tiếp