Bình đẳng giới và Các mục tiêu phát triển bền vững tại Châu Á-Thái Bình Dương: Số liệu ban đầu và lộ trình cho sự thay đổi vào năm 2030

Description

Báo cáo này cung cấp số liệu đầu vào nhằm theo dõi tiến độ đạt được bình đẳng giới trong khuôn khổ các Mục tiêu phát triển bền vững và xác định các hành động ưu tiên để đạt được bình đẳng giới trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Báo cáo còn đưa ra những đánh giá ban đầu về việc làm thế nào để khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thực hiện chương trình Nghị sự 2030 thông qua giải quyết vấn đề bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái. Báo cáo được chia thành 3 phần:

Phần I. Giới thiệu Chương trình Nghị sự 2030 và lý do bình đẳng giới vừa là mục tiêu độc lập vừa là một ưu tiên xuyên suốt các MTPTBV khác. Chương 2 giới thệu khái quát các Mục tiêu và triển vọng cho các chỉ tiêu liên quan đến giới trong các MTPTBV tại châu Á – Thái Bình Dương, trong bối cảnh thiếu dữ liệu ở giai đoạn triển khai.

Phần II.  Báo cáo khám phá bốn lĩnh vực chính sách biến đổi quan trọng có thể thúc đẩy tiến độ đối với bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và Chương trình Nghị sự 2030. Những lĩnh vực hành động này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với châu Á – Thái Bình Dương. Mặc dù không thể đại diện cho các cam kết bình đẳng giới trong MTPTBV, tuy nhiên nếu những lĩnh vực này được giải quyết một cách toàn diện, chúng hoàn toàn có khả năng biến đổi không chỉ cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực mà thậm chí cả nền kinh tế và xã hội. Do tính chất phụ thuộc lẫn nhau giữa bình đẳng giới và các MTPTBV, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực này cũng sẽ thúc đẩy tiến trình của các MTPTBV nói chung. Bốn lĩnh vực chính sách biến đổi được nghiên cứu sâu trong báo cáo là:

– Công nhận quyền và chăm sóc về sức khỏe của phụ nữ;

– Thừa nhận, giảm thiểu và tái phân phối các công việc chăm sóc và nội trợ không được trả công;

– Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái;

– Trao quyền cho phụ nữ trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Phần III là phần kết luận với kế hoạch hành động để đẩy nhanh tiến độ cam kết thực hiện bình đẳng giới theo Chương trình Nghị sự 2030 và Phát triển Bền vững ở châu Á – Thái Bình Dương. Bằng cách phản ánh các bài đánh giá chuyên sâu về chất xúc tác cho sự tiến bộ về bình đẳng giới và Chương trình nghị sự 2030, Báo cáo xác định các hành động ưu tiên nhằm thực hiện hóa các cam kết.

 

Xuất bản bởi UN Women

Đọc thêm:

Báo cáo Tiếng Việt

English Report

 

About the instructor

0 (0 ratings)

12 Courses

4 students

Free
  • Course level: All Levels
  • Total Enrolled 0
  • Last Update Tháng Tám 3, 2022
Share: