Dự án SET 2021

Description

Dự án SET được IPAM triển khai với chủ đề Hướng tới sự chuyển dịch khung mẫu mới trong phát triển nông nghiệp thông qua tiếp cận Chuyển đổi Sinh thái Xã hội (SET) trong khoa học và quá trình hoạch định chính sách (Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam)” (Toward a new paradigm shifting of agriculture development through Social-Ecological Transformation (SET) approach in science and policy making process (Case study in Vietnam). Nội dung hoạt động xoay quanh các vấn đề an ninh lương thực (Food security), chủ quyền lương thực  (Food sovereignty) và nông nghiệp bền vững ở Việt Nam theo tiếp cận chuyển đổi Sinh thái – Xã hội.

Kết quả của dự án có thể góp phần thúc đẩy việc áp dụng cách tiếp cận SET trong phân tích và hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững; và đề xuất các gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Mục tiêu của Dự án

Áp dụng cách tiếp cận SET trong việc phân tích các chính sách liên quan đến an ninh lương thực và chủ quyền lương thực trong lĩnh vực Nông nghiệp; Đề xuất các gợi ý chính sách cho Việt Nam hướng tới các mô hình phát triển nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững hơn nữa.

About the instructor

0 (0 ratings)

12 Courses

4 students

Free
  • Course level: All Levels
  • Total Enrolled 0
  • Last Update Tháng Tám 5, 2022
Share: