Dự án SET 2020

Description

Dự án “Từ phát triển bền vững đến chuyển đổi sinh thái – xã hội: Hàm ý chính sách cho Việt Nam” (From Sustainable Development to Social, Ecological and Economic Transformation: Policy Implications for Vietnam) được triển khai trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ban điều phối dự án đã đề xuất hoạt động dự kiến là xuất bản ấn phẩm về SET và tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi học thuật sâu hơn về một số chiều cạnh SET, đặc biệt ở mức độ áp dụng SET trong quá trình hoạch định chính sách.

Kết quả của dự án được kỳ vọng có thể góp phần hình thành các hướng nghiên cứu về SET trong cộng đồng học thuật tại Việt Nam, từ đó thúc đẩy các chỉ số sinh thái – xã hội trong quá trình hoạch định chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam.

Mục tiêu của Dự án

Tăng cường khả năng áp dụng SET trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quá trình ra quyết định chính sách tại Việt Nam.

Topics for this course

2 Lessons

Các hoạt động của Dự án

Tọa đàm quốc tế “Environmental security in Vietnam: From theory to policy and action”tại Thành phố Cần Thơ
Xuất bản cuốn sách “Triển vọng về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội tại Việt Nam: Từ thực tiễn đến chính sách”

About the instructor

0 (0 ratings)

12 Courses

4 students

Free
  • Course level: All Levels
  • Total Enrolled 0
  • Last Update Tháng Tám 5, 2022
Share: